พระเป็นเจ้า พระผู้สร้างและทรงดูแลสรรพสิ่ง

มิถุนายน 26, 2560
        1.    วาดรูป สิ่งต่าง ๆ ที่พระเป็นเจ้าสร้างมา แล้วเขียนคำว่า           “ พระเจ้าสร้างทุกสิ่งมา     ลูกขอขอบพระคุณพระองค์&qu...Read More

1. พระเป็นเจ้า ผู้สร้างและทรงดูแลสรรพสิ่งที่ดีและงดงาม

มิถุนายน 25, 2560
นั่นทะเล สุดแสนงาม ฟ้าสีครามช่างน่ามอง เจ้านกน้อยบินล้อเล่นลม แสนเพลินตาเพลินใจ ฉันรักทุกสิ่งที่อยู่ ในธรรมชาติที่สดใส ฉันรักทุก...Read More

สอนคำสอน แบบพ่อบอสโกและมาเดอร์มัสซาแรลโล

มิถุนายน 25, 2560
คำสอนคาทอลิก            สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอลที่ 2 ได้ประทานหนังสือคำสอน พระศาสนจักรคาทอลิก เพื่อแสดงให้ทุกคนได้เห็นถึงสิ่งที่ ...Read More

1. พระเป็นเจ้า ผู้สร้างและทรงดูแลสรรพสิ่งที่ดีและงดงาม

มิถุนายน 23, 2560
1.   พระเป็นเจ้าคือใคร              พระเป็นเจ้า คือ พระบิดาในสวรรค์ 2. พระเป็นเจ้าสร้างสิ่งต่าง ๆ มาทำไม             พระเป็นเจ้าสร้...Read More

1. พระเป็นเจ้า ผู้สร้างและทรงดูแลสรรพสิ่งที่ดี และงดงาม

มิถุนายน 23, 2560
            พระเป็นเจ้าทรงเป็นพระบิดา  ทรงประทานชีวิตให้เราเกิดมาอยู่ในโลกนี้อย่างสุขสบาย   ในนามีข้าว ในน้ำมีปลา  ผลไม้หลายหลากต่างชน...Read More

ศูนย์คำสอนแม่ริม

มิถุนายน 23, 2560
เว็บไซต์สังฆมณฑลเชียงใหม่  เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารคริสตชนนิกายโรมันคาทอลิกในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เชียงใหม่, เชียงราย, ลำพูน, ลำปาง, แพร่, น...Read More

คำสอนดีดี

มิถุนายน 23, 2560
              ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม พระศาสนจักรคาทอลิกส่งเสริมให้ทุกคนได้ออกจากตนเอง ออกไปทำกิจเมตตาซึ่งประกอบกิจเมตตาฝ่ายกายและกิ...Read More