พระเป็นเจ้า พระผู้สร้างและทรงดูแลสรรพสิ่ง       1.   วาดรูป สิ่งต่าง ๆ ที่พระเป็นเจ้าสร้างมา แล้วเขียนคำว่า

          “พระเจ้าสร้างทุกสิ่งมา   ลูกขอขอบพระคุณพระองค์"

       2.   จับกลุ่ม 2 - 3 คน ขานชื่อสิ่งสร้างที่พระเป็นเจ้าทรงสร้าง
       3.   ระดมความคิดว่าสิ่งสร้างที่ดีงามถูกทำลาย เราจะช่วยกันรักษาและ    
            ดูแลอย่างไร เป็นต้นในบริเวณที่อาศัยอยู่

      4.   เขียนภาวนา ขอบพระคุณพระเป็นเจ้า สำหรับสิ่งดี ๆ ที่ทรงสร้างมา 
            ด้วยความรัก

ไม่มีความคิดเห็น